- Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης σε προγράμματα απασχόλησης στο νηπιαγωγείο, Τασούλα  Τσιλιμένη( επιμ), Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα 2003, σελ.163

Στο βιβλίο παρουσιάζονται σχέδια  εργασίας για το Νηπιαγωγείο με διαθεματική προσέγγιση. Περιγράφεται ο τρόπος ανάδυσης του σχεδίου, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή σε στάδια. Για κάθε σχέδιο προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία για τη νηπιαγωγό και τα νήπια. Τα περισσότερα σχέδια εργασίας έχουν εφαρμοστεί σε συνθήκες πραγματικής τάξης από έμπειρες νηπιαγωγούς που αποτελούν και τη συγγραφική ομάδα.