- Γλωσσικό υλικό για το Νηπιαγωγείο,  Καστανιώτης, ε΄ έκδοση, Αθήνα 1994, σ. 189

Το γλωσσικό υλικό για το νηπιαγωγείο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει θεωρητικά και πρακτικά την καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο.

Στο πρώτο μέρος αναλύονται θέματα σχετικά με την ελληνική γλώσσα, όπως: ιστορία της ελληνικής γλώσσας, προβλήματα της νεοελληνικής γλώσσας, το νηπιαγωγείο και η μητρική γλώσσα, αγωγή του προφορικού λόγου, γλωσσικές διαταραχές, ασκήσεις ορθοφωνίας κ.ά.

Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται οι πηγές του γλωσσικού υλικού: α) η λαϊκή μας παράδοση με την ποικιλία των γλωσσικών τραγουδιών και παιχνιδιών και β) η σύγχρονη παιδική λογοτεχνία.

Στο τρίτο μέρος περιγράφονται αναλυτικά οι γλωσσικές δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο, ομαδοποιημένες σε οχτώ κεφάλαια: προφορική έκφραση, γλωσσικά παιχνίδια, «λογοτεχνικές» δημιουργίες, διασκευές, θέατρο, παιχνίδια για την ανάγνωση, τη γραφή, την αρίθμηση, τα χρώματα κ.α., προβλήματα, γρίφοι, σταυρόλεξα κτλ.

Στο Παράρτημα περιέχεται διπλός κατάλογος βιβλίων: α) για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (λογοτεχνικά και βιβλία γνώσεων) και β) για τους νηπιαγωγούς (βιβλιογραφία γενική και ειδική).

Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για το θεωρητικό και πρακτικό του χαρακτήρα σε όλους όσοι ασχολούνται με τα παιδιά: νηπιαγωγούς, νηπιοκόμους, φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων