- Λαϊκή παράδοση και σχολείο,  (Επιμέλεια), Καστανιώτης, Αθήνα 1999, σ. 189

Το βιβλίο Λαϊκή παράδοση και σχολείο περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την παράδοση και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών κυρίως στο σχολείο, όπως δημιουργικές γλωσσικές δραστηριότητες βασισμένες στη λαϊκή παράδοση, εικονογράφηση παραμυθιών, παραδοσιακά παιχνίδια, αξιοποίηση του παραμυθιού σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης κ.ά. Επίσης ειδική αναφορά γίνεται στο σχολικό μουσείο, στα εκπαιδευτικά προγράμματα λαογραφικών μουσείων και στις εκθέσεις λαϊκής παράδοσης. Στόχο έχει την αξιοποίηση υλικού από την παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό στην εκπαιδευτική πράξη, γι' αυτό προτείνονται μεθοδολογικές απόψεις και ιδέες. Τα κείμενα του βιβλίου ανήκουν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, οι οποίοι γνωρίζουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης και με τις προτάσεις τους καλύπτουν ουσιαστικά κενά της σχολικής πράξης.Το βιβλίο Λαϊκή παράδοση και σχολείο είναι συμπλήρωμα του τόμου Λαϊκή παράδοση